Programma's

Gelijke kansen op financiële redzaamheid

Wat willen we bereiken?

  • Armoede en schulden zijn geen belemmering voor inwoners om mee te doen in de samenleving. Hierbij hebben we speciaal aandacht voor kinderen.
  • Inwoners met problematische schulden zijn binnen zo snel mogelijk schuldenzorgvrij

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het percentage inwoners dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie

nulmeting in 2023

<nulmeting

<nulmeting

Bron: Digipanel armoede en schulden (O&S)

Het percentage kinderen in armoede dat gebruikmaakt van het Bosch kindpakket stijgt

54%

60%

70%

Bron: jaarverslagen subsidieregeling maatschappelijke participatie kinderen en voorlopige cijfers CBS

De gemiddelde doorlooptijd totdat aanvragers van een schuldregeling schuldenzorgvrij zijn

10,5 maanden

10 maanden

8 maanden

Bron: Managementinformatie Financiële Dienstverlening, Allegro

Wat gaan we er voor doen?

We stellen een programma op voor het integraal werken met nieuwe en bestaande partners (bijvoorbeeld werkgevers) bij het tegengaan van armoede

We bereiden de implementatie van de Bossche Pas voor, zodat deze vanaf 2024 gebruikt kan worden

We onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en/of uitbreiding van de soorten bijzondere bijstand

We zorgen dat inwoners die recht hebben op regelingen en voorzieningen daarvan ook gebruikmaken (tegengaan niet-gebruik)

We ontwikkelen een brede visie op preventie voor armoede en schulden

We zetten extra in op vroegsignalering in het kader van energiearmoede

We verkennen welke initiatieven er in onze gemeente zijn voor dakloze jongeren. Ook kijken we hoe, in aanvulling hierop, een lerende aanpak voor dakloze jongeren van meerwaarde kan zijn

We maken het mogelijk voor jongeren uit de hele gemeente om gebruik te maken van een  schuldenaanpak speciaal voor jongeren (Jongeren Perspectief Aanpak)

We bestendigen schulddienstverlening voor ondernemers in de gemeentelijke dienstverlening

We verkorten de doorlooptijden binnen schulddienstverlening door in te zetten op turbosaneren

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57