Financiële begroting

Financiële positie

Begrotingsbeeld 2023

De begroting 2023 is een financiële vertaling van de uitgangspunten 2023 en de ontvangen meicirculaire 2022. Ten opzichte van de actualisatie van de begroting 2022 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan (bedragen x € 1 miljoen):

Conceptuitkomst meerjarenbegroting 2023 cf. raadsvoorstel actualisatie begroting 2022

1,3 N

Accres en herverdeling Gemeentefonds cf. maartbrief

6,4 V

Stand conform herzien meerjarenbeeld Bestuursakkoord

5,1 V

Meicirculaire

14,8 V

Loonontwikkeling

5,4 N

Prijsontwikkeling

8,3 N

Hogere opbrengsten Belastingen, Riolering, Huren gemeentelijk panden agv hogere loon- prijsontwikkeling

3,5 V

Autonome ontwikkelingen

1,3 N

Overig

1,3 V

Mutaties begroting 2023

4,6 V

Stelpost Nieuw beleid (cf. bestuursakkoord)

9,7 N

TOTAAL BEGROTING 2023

-

Toelichting bestaand beleid

Loon- en prijsontwikkeling
De loon- en prijsontwikkelingen zijn toegepast conform de door de raad vastgestelde begrotingsuitgangspunten en leiden tot een nadeel van € 13,7 miljoen. De lonen zijn met 3,87% gestegen, de prijzen met 6,9%. Conform de geldende afspraken leidt dit ook tot een hogere belastingopbrengst, een hogere dekking riolering en hogere huren gemeentelijke panden van € 3,5 miljoen. Per saldo is dit een nadeel van € 10,2 miljoen.

Autonoom
Het totale nadeel van de autonome ontwikkelingen bedraagt -/- € 1,3 miljoen, samengevat komt dit neer op:

1

Stijging gemeentelijke energiekosten

€ 2,0 miljoen N

2

Onderuitputting BTW Compensatie Fonds   

€ 0,1 miljoen V

3

Dividend Enexis*

€ 0,9 miljoen V

4

Onderwijshuisvesting inclusief BBS

€ 0,5 miljoen N

5

Renteomslag

€ 0,2 miljoen V

6

Kosten 6 e wethouder inclusief ondersteuning

€ 0,3 miljoen N

7

Hogere dekking Overhead

€ 0,2 miljoen V

8

BUIG

€ 0,2 miljoen N

9

OZB

€ 0,5 miljoen V

10

Kwijtscheldingsverzoeken

€ 0,1 miljoen V

11

Implementatiekosten div applicaties*

€ 0,3 miljoen N

*Dit betreffen incidentele posten

Overig
Hier ontstaat een voordeel voor 2023 doordat de nieuwbouw van WXL nog niet in 2022 in gebruik wordt genomen. Dat betekent dat we pas een jaar later starten met afschrijven (1,3M voordeel).

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57