Paragrafen

Financiering

Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. Op lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in een treasurystatuut dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit statuut liggen ook de afspraken vast voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Daarnaast zijn hierin de doelstellingen van de treasuryfunctie gedefinieerd:

    • Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de gehele gemeente.
    • Het minimaliseren van de rentekosten binnen het kader van de Wet fido.
    • Het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het kader van de Wet fido.

Deze paragraaf schetst de concrete plannen binnen het treasurybeleid.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57