Financiële begroting

Afdeling Orthen

Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is daarbij vastgesteld de Regeling van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen. Deze commissie houdt zich bezig met o.a. het beheer van het vermogen van de afdeling Orthen, het beheer van de Forttoren en het onderhouden van contacten met de gemeente. De belangrijkste inkomstenbron van de afdeling Orthen zijn de rente-opbrengsten van de bij de gemeente belegde reserves. De uitgaven bestaan voornamelijk uit het verlenen van subsidies aan verenigingen, die sportief, cultureel of maatschappelijk binnen Orthen actief zijn.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de begroting 2023 van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

EXPLOITATIE (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Kosten secretaris commissie

0

0

Huren

17

19

Verkiezingen

0

0

Overige goederen en diensten

7

7

Subsidies

3

3

Onvoorziene uitgaven

1

1

Subsidie beheer en exploitatie gemeenschapshuis

0

0

Totaal lasten

28

30

Baten

Beschikking algemene reserve

5

2

Rente beleggingen

2

5

Huren/pachten

21

23

Totaal baten

28

30

EIGEN VERMOGEN (bedragen x € 1)

01-01-2023

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2023

Reserve afdeling Orthen

598.080

0

2.330

595.750

Totaal

598.080

0

2.330

595.750

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57