Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wat willen we bereiken?

 • Met lobby en public affairs zetten we in op partnerschap om vanuit mede-eigenaarschap in gezamenlijkheid projecten en opgaven een stap verder te brengen. We richten ons daarbij op meerdere niveaus: van provincie tot Europa. En van VNG tot B5.
 • Partnerschap staat ook centraal bij onze regionale samenwerking. Als gemeente kunnen we sommige opgaven niet alleen oppakken. Daar is goede samenwerking met medeoverheden voor vereist. In onze regio, in Brabant en in het land. Onder meer in de regio Noordoost-Brabant vervullen we een actieve rol, die ook van ons centrumgemeente verwacht mag worden. Ook continueren we de samenwerking in BrabantStad.
 • In onze lokale democratie dient iedere stem gehoord te worden. Ook de stem van die groepen die we nu nog te weinig horen en zien. Hiervoor zetten we niet alleen in op een versterking van het meer ‘traditionele’ participatie- en inspraakinstrumentarium. Maar ook experimenteren we met nieuwe vormen. Alleen met elkaar kunnen we het onderling democratisch debat voeren. We gaan vernieuwing hierbij niet uit de weg.
 • Vanuit verbinding communiceren we met inwoners en partners. Laagdrempelig en vanuit wederkerigheid. We zijn waar de inwoner is en de interactie voorop staat. We leggen ons oor goed te luister. We communiceren met focus op de hoofdopgaven.
 • Rond bestuurlijke representatie richten we ons op de betekenis voor en in verbinding met de Bossche samenleving. Ons uitnodigingsbeleid rond grote(re) en kleinere evenementen richt zich op de impact voor en nabijheid van inwoners. En op het imago van de stad. Inhoudelijk staat ook hier de slagkracht op de hoofdopgaven voorop.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “De burgemeester en wethouders leggen hun besluiten duidelijk uit”.

44%

46%

48%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ”Inwoners worden vooraf voldoende betrokken bij het maken van gemeentelijke plannen".

44%

48%

49%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Met lobby inzetten op partnerschap en creëren van mede-eigenaarschap. In 2023 doet we dat door:

 • We structuren onze lobby-aanpak. We stellen op de vier hoofdopgaven een uitgewerkt en dynamisch lobbyplan op.
 • We nemen posities in binnen onze verschillende netwerken, waaronder de VNG en G40.
 • We benutten onze evenementen als kans om zaken landelijk aan te kaarten en stakeholders uit te nodigen.
 • In het besef dat lobby een lange adem vraagt, werken we systematisch aan het verder versterken van ons Haagse netwerk op de vier hoofdopgaven.

Partnerschap en samenwerking binnen regionale samenwerkingsverbanden. Dat doen we in 2023 door:

 • We zetten ons actief in voor een nieuwe/aangepaste strategische agenda van de regio Noordoost-Brabant.
 • We gaan samen met de B5 en provincie aan de slag met een herijking van de agenda voor BrabantStad.

Ieders stem is belangrijk in een democratie. In 2023 doet we dat door:

 • Samen met onze inwoners verkennen we hoe we het best een ieders stem kunnen betrekken bij projecten en opgaven. Zowel de meer traditionele instrumenten betrekken we hierbij, als ook de vernieuwende.
 • We starten met kleinschalige Bossche burgerberaden, in de vorm van stadsgesprekken.
 • We gaan op zoek naar een goede en eigentijdse mix van traditionele en nieuwe instrumenten met meer digitale mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bereiken.
 • We zetten in op aantrekkelijke programma’s voor kinderen om kennis te maken met democratie.

Bestuurlijke representatie vanuit betekenis en verbinding. In 2023 doet we dat door:

 • Waardering geven aan initiatieven, groot en klein. Verbindingen aangaan met de samenleving vanuit wederkerigheid. En betrokkenheid tonen bij het lief en leed. Naast de toedeling van de hiervoor beschikbare budgetten Bestuurlijke representatie, geven we gemeentebreed een doorkijk richting de viering en herdenking van het Beleg van ’s-Hertogenbosch (2029) en staan we blijvend stil bij de bevrijding van onze gemeente.

Communicatie vanuit verbinding en wederkerigheid. In 2023 doen we dat door:

 • Als gemeente goed bereikbaar en makkelijk benaderbaar zijn
 • Nieuwe mogelijkheden voor interactie onderzoeken en ervaren. Hierbij sluiten we aan bij de behoeften van inwoners. Ook richten we ons op inwoners die de weg naar de gemeente nog niet automatisch weten te vinden
 • Directer en waar mogelijk gepersonaliseerd communiceren met maatwerk
 • De bestaande digitale kanalen, waaronder de website 's-Hertogenbosch.nl, vernieuwen. Aansluiten bij de doelgroepen
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57