Programma's

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

  • Wij behoren tot de top 3 van 100.000+ gemeenten in Nederland met relatief gezien zo min mogelijk mensen in de bijstand
  • Voor wie dat nodig heeft zetten we loonkostensubsidie in
  • We zetten in op het verminderen van het aantal mensen dat al langer dan 2 jaar in de Participatiewet zit.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet

21%

>20%

>20%

Bron: Managementinformatie WXL

 Mensen. die onder de Participatiewet vallen en die niet kunnen werken doen zoveel mogelijk mee in de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding of mantelzorg

19%

22%

25%

Bron: Managementinformatie WXL

Een daling van het bestand met 10% van personen die langer dan 2 jaar een uitkering hebben

Nvt, ontwikkelen komende jaren specifieke aanpak

2,5%

10%

Bron: Managementinformatie WXL

Wat gaan we er voor doen?

Samen met het UWV begeleiden we mensen die na afloop van de WW in de Participatiewet dreigen te komen. In deze periode begeleiden wij hen bij het zoeken naar een baan en maken wij hen bewust van wat het aanvragen van een Participatiewet-uitkering betekent.
Indicator: 60% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de Participatiewet

Wij bieden mensen die zich melden voor een uitkering intensieve dienstverlening aan op het gebied van werk, inkomen en handhaving, om te voorkomen dat zij afhankelijk worden van een uitkering.
Indicator: 36% stroomt in de uitkering t.o.v. het aantal aanmeldingen

Wij zetten ons actief in om mensen uit de uitkering te laten stromen. Dit doen we door hen intensief te begeleiden en ondersteunen en indien nodig door inzet van handhaving.
Indicator: 23% van de mensen stroomt uit de uitkering.

We begeleiden mensen met een advies indicatie beschut werk naar een passende beschutte werkplek. Dit doen we met inzet van loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet.
Indicator: 170 mensen zijn werkzaam op een beschutte werkplek

Wij helpen mensen die dat nodig hebben aan het werk met inzet van loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet
Indicator: 640 mensen zijn aan het werk met loonkostensubsidie

Dankzij onze integrale aanpak op werk, inkomen en handhaving verstrekken wij alleen een uitkering aan mensen die het nodig hebben.       
Indicator: Het aantal uitkeringen dat we verstrekken 3220 uitkeringen.

We zetten actief in op mensen die langer dan 2 jaar een bijstandsuitkering hebben

Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie.
Indicator: in het Participatiehuis begeleiden we 240 deelnemers.

Sinds de ingang van de nieuwe wet inburgering op 1-1-2022 voert de Gemeente ’s-Hertogenbosch weer zelf de regie op de uitvoering van de wet inburgering. Wij ondersteunen inburgeringsplichtigen om zoveel mogelijk zelfredzaam mee te doen in de samenleving, het liefst via betaald werk.
Indicator: alle inburgeringsplichtigen hebben een persoonlijk inburgeringsplan (PIP)

Met Lab XL, het innovatieplatform binnen Weener XL, jagen we innovaties aan die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om aan het werk te kunnen

Vanuit onze rol als centrumgemeente coördineren we de programmalijn Regionaal Werkbedrijf/ Werkgeversservicepunt onder het regionaal arbeidsmarktprogramma van Noordoost Brabant Werkt. We werken samen met andere overheden,  werkgevers, vakbonden en onderwijs om zoveel mogelijk mensen duurzaam op de arbeidsmarkt te plaatsen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57