Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?

  • Gebouwen zonder leegstand
  • Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
  • Gebouwen met een minimaal energielabel B

Wat gaan we ervoor doen?  
Gemeentelijke gebouwen
De vastgoedportefeuille van de gemeente kent een grote variatie in omvang, soort en functie. In totaal betreft het ongeveer 380 gebouwen. Er zijn verschillende redenen om gebouwen in eigendom te hebben:  

  • voor het huisvesten van maatschappelijke functies, voortkomend uit het beleid van de gemeente, zoals cultuur, welzijn, onderwijs en sport en recreatie;   
  • vanwege de bijzondere monumentale of cultuurhistorische waarden van het gebouw;  
  • het faciliteren van het parkeren door middel van parkeergarages;  
  • het huisvesten van de eigen organisatie en het voeren van een strategisch beleid, vooral ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling.  

Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen gebeurt op basis van een conditieafhankelijk Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Deze planningen zijn opgesteld op basis van de NEN2767-methodiek. De gemeente onderhoud t de gebouwen in duurzame exploitatie op geaggregeerd conditiescore 3. Dat komt neer op sober en doelmatig onderhoud dat geschikt is voor het beoogde gebruik.   
In de periode 2022/2023 loopt de uitvoering van het accommodatiebeleid. Samen met de beleidsafdeling wordt in deze periode een aantal wijkplannen voor maatschappelijke voorzieningen opgesteld.

Monumenten
Veertig gebouwen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn (rijks) monumenten, inclusief vier niet verhuurbare objecten (kerktorens en een molen). Deze worden op een op de monumentenstatus afgestemde, doelmatige wijze in stand gehouden.  

Duurzaamheid
Het
project verduurzamen van 100 gemeentelijke gebouwen is afgerond. In 2022 en de jaren daarna, wordt het energieverbruik gemonitord. Zo wordt bijgehouden of de verwachte energiebesparing wordt gerealiseerd. Indien nodig kan worden bijgestuurd op afwijkend energieverbruik.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57