Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?  
Een goed onderhouden, functionele, klimaatbestendige en toegankelijke openbare ruimte, die aansluit aan de wensen van nu. Bij vervanging sluiten we aan bij de maatschappelijke opgaven en ambitie zoals ook vermeld in het bestuursakkoord.

Binnen de kapitaalgoederen openbare ruimte zijn verschillende beheergroepen aanwezig. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen met de kentallen voor areaalomvang, onderhoudskosten per eenheid en jaarbudget.

Beheergroep

Areaal 2023

 eenheden

kengetal onderhoud

budget 2023

groen excl. bomen

10.952.189

m2

€ 0,69

€ 7.544.440

Bomen

90.547

st.

€ 16,61

€ 1.504.190

Speelvoorzieningen

3.344

st.

€ 340,32

€ 1.138.030

Meubilair

 75. 175

st.

€ 340,32

€ 1.138.040

Verhardingen

9.388.913

m2

€ 0,66

€ 6.162.730

Reiniging

20.341.102

m2

€ 0,29

€ 5.973.130

Civieltechnische kunstwerken

127.593

m2

€ 13,75

€ 1.754.130

Openbare Verlichting

36.238

st.

€ 57.36

€ 2.078.580

Verkeersregelinstallaties

100

st.

€ 8.969,80

€ 896.980

Riolering

823.519

m1

€ 5,13

€ 4.228.060

Water en Havens

5.682.333

m2

€ 0,48

€ 2.712.580

Totaal

€ 35.348.790

Hoe gaan we dat doen?  
Met het in stand houden van onze kapitaalgoederen zetten we verder in om aan te sluiten bij de landelijke en bestuurlijke opgaven om de openbare ruimte duurzaam en klimaat adaptief te maken. Vanuit het kapitaalgoed groen zetten we in op biodiversiteit. Dat zien we terug in een diversiteit aan soorten beplantingen en kruiden. Vanuit het PWR, Plan water en riolering, waarborgen we een robuust water- en rioleringssysteem. Naast het doorzetten van de huidige koers, maken we ook nieuwe keuzes. Dat doen we door de groene fysieke leefomgeving meer centraal te stellen om onze gemeente klimaatbestendig te maken. Het onderhoud bij het kapitaalgoed wegen is primair gericht op veiligheid en comfort gevolgd door duurzaamheid en aanzien.

Voor het onderhoud van alle kapitaalgoederen geldt dat dit plaatsvindt binnen de in de begroting opgenomen financiële ruimte. Door het zoveel mogelijk combineren van projecten maken we een kwaliteitsslag vanuit de noodzakelijke vervangingsopgaven. Dat doen we door een combinatie van de onderhoudsopgave met het aanpassen en realiseren van nieuwe openbare ruimte. Daardoor kunnen we verschillende financieringsbronnen (ook subsidies) bundelen. Door projecten te combineren beperken we de overlast voor onze inwoners.

We lopen de vervangingsachterstand in door de komende jaren het vitaliseringsbudget jaarlijks met € 1,3 miljoen te verhogen.

Bij de vervangingsopgaven willen we materialen zoveel mogelijk hergebruiken. We onderzoeken samen met de markt of we in het kader van circulariteit en duurzaamheid grondstoffenstromen bij werken in de stad zo kort mogelijk kunnen houden (bijvoorbeeld sloopmateriaal op locatie verwerken tot grondstof voor uit te voeren projecten). Ook onderzoeken we in hoeverre Milieu Prestatie Indicatoren een factor kunnen spelen bij de aanbesteding van projecten.

Wat gaan we ervoor doen?  

Bij de prioritering van projecten voor groot onderhoud en vervanging maken we een integrale afweging. Naast maatgevende criteria als veiligheid en kapitaalvernietiging worden daarbij ook maatschappelijke factoren meegewogen. De nog op te stellen gebiedspaspoorten (Omgevingswet) bieden kansen om bij herinrichting de klimaatadaptatie te versterken (o.a. vergroening, tegen gaan van wateroverlast en hittestress).
Bij vervanging hanteren we het principe dat ‘vervangen geen automatisme is’. Kapitaalgoederen en infrastructuur zijn immers met de inzichten van pakweg 40 jaar geleden aangelegd. We kijken nu met de kennis van nu naar de toekomst.  

We stellen een Meerjaren Uitvoeringprogramma Openbare Ruimte (UPOR) op waarin we, na een integrale afweging, onder andere de verschillende uit te voeren beheerprojecten (vervanging en onderhoud) in de openbare ruimte opnemen.   

In samenspraak met bewonersgroepen en belanghebbenden gaan we bij (her)inrichten en vervangen kansen benutten om de openbare ruimte meer toegankelijker en uitnodigend te maken voor ontmoeting, spel en bewegen. Door samenspraak/participatie bij projecten vergroten we de betrokkenheid van inwoners bij hun directe woon- en leefomgeving.

In de uitvoering passen we duurzaamheidsprincipes en circulariteit, ontharding en vergroening waar mogelijk toe.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57