Paragrafen

Bedrijfsvoering

Personeel
De gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor onze organisatie en medewerkers nemen toe. Het arbeidsmarktprobleem is en wordt steeds meer van zo’n omvang dat we op alle niveaus vragen om te helpen bij het ‘managen’ van de werkdruk: college en gemeenteraad, management en collega’s. Uit het bestuursakkoord blijkt het besef dat deze tijd meer dan voorheen vraagt om een heldere bestuurlijke prioriteitstelling. We gaan daarom nadrukkelijk sturen op hoofdopgaven. We bieden de programmamanagers een ontwikkeltraject gericht op programmatisch werken. Daarmee professionaliseren we de skills van de programmamanagers, bieden hen een leerplatform en zorgen voor eenduidigheid in de aansturing van de programma’s.

We zetten de lijn voort om ons als werkgever nog meer in te spannen als goed werkgever en daarmee aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we blijven investeren in goed inzetbare medewerkers. Leidinggevenden hebben hierin een cruciale rol. We ondersteunen hen met een nog te ontwikkelen leiderschapsprogramma. We willen talent aan de organisatie binden, door meer te investeren in talentontwikkeling. We onderzoeken of samenwerking met andere gemeenten ons hierin verder helpt. Om het werkplezier van medewerkers te vergroten werken we aan maatregelen om de werkdruk te binnen de perken te houden. Het streven naar eenvoud in het werk kan aan beide doelstellingen bijdragen: het verhoogt het werkplezier en verlaagt de werkdruk. Medewerkers worden aangespoord om zelf aan te dragen waar het werk eenvoudiger kan. We zetten ook in 2023 extra stappen in de wervingsaanpak, bijvoorbeeld door de inzet van gamification. Daarmee selecteren we op capaciteiten in plaats van op opleiding en/of werkervaring. In de arbeidsmarktcampagne en -communicatie maken we steeds meer gebruik van verhalen van eigen medewerkers.

We blijven werken vanuit vertrouwen en geven onze medewerkers de ruimte die ze nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen. Blijven samenwerken en leren met elkaar, de stad en haar partners staat steeds centraal. We gebruiken het kantoorconcept zo dat we elkaar optimaal kunnen ontmoeten op kantoor en elders (de stad of thuis). Mocht in de toekomst onverhoopt de anderhalve meter tijdelijk weer worden ingevoerd, dan zijn we daarop voorbereid.

Het is helaas een maatschappelijke trend dat er sprake is van toenemende agressie bij publieksfuncties. Agressie heeft te maken met veiligheid, namelijk het ontbreken van veiligheid. We brengen voortdurend de risico’s in kaart omtrent agressie. We hebben een protocol omtrent agressie en geweld, dat we steeds onder de aandacht brengen. We streven ernaar de onderzoeken risico-inventarisatie- evaluaties (RIE’s) up to date te houden. Deze RIE’s dienen als basis om verbeterpunten op te pakken We besteden aandacht aan nazorg, opvang en begeleiding na een incident, We bieden teamtrainingen en individuele trainingen om onze mensen weerbaarder te maken. En we houden de werkbeleving goed in de gaten onder andere met behulp van enquêtering en middels structureel overleg met de bedrijfsarts.

Organisatieontwikkeling
Voor meer slagkracht op onze hoofdopgaven maken we een doorstart met programmatisch werken. Daarmee geven we beter leiding aan programma’s, zowel vanuit de opdrachtgevers als de programmamanagers. We ondersteunen de inhoudelijke opgaven met instrumenten zoals open koffies en trainingen. Als voorbeeld noemen we het programma Positieve gezondheid. Ook medewerkers krijgen een aanbod Fit aan het werk. Een ander voorbeeld is het programma de inclusieve stad. Ons ingezette interne diversiteits- en inclusiebeleid is daarmee in lijn.
Datagedreven werken ontwikkelen we ook in 2023 verder. Data gaan onze keuzes en beslissingen in beleid meer meebepalen. Het gaat hierbij om slimmer en efficiënter werken, de goede dingen doen op basis van data. Datagedreven werken is noodzaak. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt deels dat we ons anders moeten organiseren. Met datasturing hebben we de verwachting dat in één keer een grote stap vooruit gemaakt kan worden, in plaats van dat we een proces geleidelijk verbeteren.

Om het innovatievermogen intern en de samenwerking met de stad te vergroten, organiseren we gesprekken met de stad onder de naam Bossche Nova. Partners uit de stad informeren ons over visies en actuele ontwikkelingen, waarna er ruimte is voor een debat en leren van elkaar. Eigen medewerkers worden opgeleid om een rol als interne procesbegeleider te vervullen en daarmee te zorgen voor slagkracht in de inhoud, innovatief denken en doen, vereenvoudiging van werk, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en leren van elkaar via intervisie en coaching.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57