Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Saldo

(Saldo x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestuursorganen en -ondersteuning

-11.768

-13.474

-13.748

-13.183

-13.103

-13.183

Dienstverlening

-3.760

-3.757

-3.838

-3.415

-3.414

-3.375

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

-86.291

-93.839

-98.671

-100.822

-103.225

-103.220

Veiligheid

-19.580

-23.684

-26.540

-26.490

-26.483

-26.454

Cultureel klimaat

-19.081

-22.597

-19.371

-19.292

-19.276

-19.271

Gelijke kansen op talentontwikkeling

-79.750

-82.039

-95.210

-93.374

-93.432

-83.436

Verstedelijking en wonen

20.514

-12.886

-6.740

-6.664

-6.663

-6.389

Bereikbare stad

-1.023

3.065

4.356

4.518

4.541

4.816

Sport en recreatie

-12.826

-13.663

-13.666

-13.499

-13.386

-13.108

Energie, duurzaamheid en milieu

1.564

-7.905

1.074

1.026

1.005

1.012

Cultuurhistorische kwaliteit

-4.134

-5.334

-5.045

-5.007

-5.012

-5.033

Openbare ruimte, water en groen

-30.791

-34.591

-36.685

-36.728

-37.001

-37.292

Ruimte voor economie en voorzieningen

-2.278

-8.734

-4.288

-4.156

-4.022

-4.219

Werk en inkomen

-34.287

-40.450

-37.891

-37.891

-38.239

-38.239

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

-14.332

-17.405

-14.125

-13.906

-13.473

-12.973

Beleggingen en overige baten en lasten

9.321

9.006

-8.893

1.961

-900

-2.400

Gemeentelijke belastingen

40.614

42.238

45.597

46.045

46.263

46.481

Algemene uitkering gemeentefonds

333.369

339.567

362.500

364.372

366.037

357.720

Subtotaal programma's

85.478

13.519

28.816

43.494

40.218

41.437

Onvoorzien

0

-225

-225

-225

-225

-225

Overhead

-40.537

-46.579

-48.545

-49.241

-48.899

-48.413

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

-175

-200

-200

-200

-200

Subtotaal saldo

44.941

-33.460

-20.154

-6.173

-9.106

-7.401

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

-38.055

33.460

20.154

8.179

9.629

8.340

Totaal saldo

6.887

0

0

2.006

523

940

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57