Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Financiën

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en de kosten van de overhead onder dit programma. De eventuele te betalen vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve grondbedrijf en/of de bedrijfsrisicoreserve afvalstoffendienst. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de kosten van overhead voor de gehele organisatie.

Overhead (bedragen x € 1)

2022

2023

   - ICT

13.046.330

14.062.820

   - Financiële administratie/inkoop

2.923.410

3.055.910

   - Informatiemanagement

2.745.590

2.798.510

   - Directe huisvestingskosten

3.574.120

4.669.850

   - Indirecte huisvestingskosten

1.055.560

874.290

   - Communicatie

2.059.820

2.253.810

   - Bestuursondersteuning

2.313.360

2.539.710

   - Personeel- en facilitaire zaken

5.812.200

6.156.430

 Centrale overhead

33.530.390

36.411.330

 Sector overhead

11.443.646

13.125.948

 Afdelingsoverhead

4.700.020

5.502.870

 Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

1.212.290

1.075.930

 Totaal Overhead bruto

50.886.346

56.116.078

 Overhead Grondbedrijf

-2.174.830

-2.754.300

 Overhead Investering

-2.440.050

-2.682.520

 Inkomsten

-2.144.530

-2.182.140

 Storting in / onttrekking aan reserve

-/-

-55.140

 Totaal Overhead Netto

44.126.936

48.441.978

De overheadkosten voor de begroting 2023 vallen hoger uit, omdat aansluiting is gezocht bij de notitie overhead van de Commissie BBV. In deze notitie wordt het begrip overhead ruimer gedefinieerd waardoor meer kosten als overhead classificeren. Het betreft met name kosten voor personele en financiële dienstverlening.
Verder nemen de overheadkosten toe met name als gevolg van de aanpassing van het prijsniveau. Ook zijn de kosten voor onderhoud en vervanging van installaties in stadhuis en stadskantoor en  energiekosten hoger, dit is conform besluitvorming bij de actualisatie van de begroting 2022.

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57