Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Enexis Holding

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal), € 18,7 miljoen (1 opgenomen lening), dividend

€ 4.116 miljoen

€ 4.241 miljoen

€ 4.635 miljoen

€ 5.154 miljoen

€ 199 miljoen

Risicomanagement:

Risicobeheersing is binnen Enexis integraal ingebed in de reguliere managementprocessen en in de planning- en controlcyclus. Risicomanagement richt zich op alle facetten van de onderneming; van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. Het management op alle niveaus in de organisatie is zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering. De afdeling Internal Audit & Risk coördineert het risicomanagementproces. Op centraal niveau worden risico’s bewaakt in het directieoverleg.

In haar jaarverslag 2021 onderkent Enexis de volgende strategische risico's:

  • Klantvraag kan onvoldoende tijdig worden gerealiseerd door schaarste van personeel, materiaal en/of netwerkcapaciteit
  • Financiële positie wordt slechter door effecten van energietransitie en reguleringsmethodiek
  • Ongeautoriseerd gebruik van data en/of systemen door ontoereikende beveiligingsmaatregelen
  • Ongevallen van medewerkers en/of omstanders als gevolg van onveilige situaties en/of falende assets
  • Complexe veranderprojecten overschrijden budget en/of leveren niet tijdig of niet voldoende bedrijfswaarde op
  • Langdurige uitval netwerk door natuurrampen, intern falen of moedwillig handelen
  • Door niet waarmaken verwachtingen stakeholders m.b.t. de energietransitie wordt ons imago geschaad
  • Actieve rol van Enexis in de energietransitie wordt belemmerd door nieuwe wet- en regelgeving

Enexis opereert in een gereguleerde markt en is financieel gezond. In 2021 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de methodebesluiten regionaal netbeheer voor gas en elektriciteit vastgesteld voor de periode 2022-2026. Mede op basis hiervan heeft Standard & Poor’s de rating voor Enexis vastgesteld op een A+ met een stable outlook. Moody’s vat de kredietwaardigheid samen met een Aa3 met een stable outlook. Enexis Holding NV streeft minimaal een solide A credit rating profiel (Standard & Poor’s) / A2 (Moody’s) na met een horizon van vijf jaar. De vermogenskostenvergoeding van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gebaseerd op een A credit rating profiel.

In 2020 is door 5 provincies en 65 gemeenten een kapitaalinjectie van € 500 miljoen in Enexis gedaan om het bedrijf in staat te stellen uitvoering te geven aan de energietransitie. Ook onze gemeente heeft deelgenomen aan deze lening. Onze lening aan Enexis kent een omvang van € 18.657.803. Hoewel deze aandeelhouderslening het financieel fundament van Enexis heeft verstevigd, blijft de kapitaalbehoefte de komen jaren groot. Inmiddels zijn de regionale netbeheerders en vertegenwoordigers uit de betrokken aandeelhouderscommissies in gesprek met het Rijk over de vraag of en hoe het Rijk mede invulling kan geven aan de kapitaalbehoefte van de regionale netwerkbedrijven. De raad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebulletins van week 5 en 28 van 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57