Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

CSV Amsterdam BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 392.593

€ 312.379

€ 27.162

€ 22.664

-/- € 42.665

Risicomanagement:

In april 2020 is tussen CSV Amsterdam BV, Recycleco B.V. en Attero Holding B.V. een finale compromis bereikt over de beëindiging van alle resterende geschillen met betrekking tot betwiste (fiscale) claims, alsmede over een belastingteruggave. Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is in mei 2020 onder inhouding van € 150.000 voor aanvulling van het werkkapitaal volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de Aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet. Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57