Programma's

Cultureel klimaat

Wat willen we bereiken?

We blijven toekomstbestendig door nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Onze speerpunten zijn:

  • Jonge talenten op het gebied van visuele kunsten en crossovers sterker ondersteunen en zichtbaarder maken
  • Urban arts als cultuurvorm in al zijn verschillende uitingen verder ontwikkelen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus

51%

52%

54%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Aantal aanvragen cultuurfondsen

94

Toename van 5%

Toename van 5%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat deelneemt aan urbanactiviteiten in ‘s-Hertogenbosch

48%

Toename van 5%

Toename van 5%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage startende kunstenaars dat aanvraag doet bij cultuurfondsen

25%

25%

25%

Bron: Opgave aanvragers Cultuur Fondsen

Wat gaan we er voor doen?

We volgen en evalueren de gesubsidieerde instellingen kritisch en helpen hen om zich verder te ontwikkelen

Middels cultuurfonds Pop Up stimuleren we vernieuwing van het aanbod en het makersklimaat in ’s-Hertogenbosch met de focus op jonge makers.

Binnen de cultuursector zelf willen we meer verbinding aanjagen. We zetten in op meer werkruimten voor startende makers en op het realiseren van één broedplaats.

We herijken het atelier- en studiobeleid met bijzondere aandacht voor makers die aan het begin van hun artistieke loopbaan staan.

We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering en bevorderen de verbinding cultuur en Datastad.

In de cultuurfondsen gaan we, zoveel mogelijk in matching met de provincie, de mogelijkheden voor kunstenaars benadrukken om zich in ’s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen.

We onderzoeken nieuwe mogelijkheden om omwille van de gebiedsontwikkeling invulling te geven aan de identiteit van de Bossche Stadsdelta (culturele hotspot, urban).

In de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta zoeken we permanente ruimte voor de urban scene. We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten, onder meer via structurele subsidies en projectsubsidies, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij jongeren te versterken.

We faciliteren de ondernemende organisaties door het toestaan van reserves voor ontwikkelingen en innovatie.

We kijken opnieuw naar onze verantwoordingssystematiek. Uitgangspunten zijn vertrouwen, partnerschap en maatschappelijke meerwaarde. In de nieuwe periode van de Bossche Culturele Basis (vanaf 2025) verhogen we het beschikbare budget

Bij de subsidieafspraken betrekken we nadrukkelijker het cultureel ondernemerschap van de organisaties waarbij maatwerk wordt nagestreefd.

We reserveren budget (€ 100.000 per jaar) voor eenmalige projecten die ondersteunend zijn aan de profilering van Cultuurstad van het Zuiden.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57