Programma's

Cultureel klimaat

Wat willen we bereiken?

We betrekken meer verschillende mensen bij het culturele leven, en we betrekken ze sterker door cultuur toegankelijker te maken. Onze speerpunten zijn:

  • Samenhang in het aanbod van cultuur- educatie voor kinderen verbeteren
  • Amateurkunsten, met name muziek, toegankelijker maken  
  • Actieve en receptieve deelname aan cultuur van nieuw publiek vergroten (publiekswerking)
  • Het bereik van het bestaande cultuurpubliek, bewoners en bezoekers, versterken (publiekswerving)

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage inwoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie [kopie]

13%

13%

15%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage participanten amateurkunst

55%

55%

55%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ’s-Hertogenbosch is dé Cultuurstad van het Zuiden

28%

30%

35%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

In 2024 introduceren we de ‘Bossche Pas’. Met deze pas haal je veel meer uit onze gemeente: sport, cultuur en evenementen. Iedereen kan deze pas aanschaffen, maar voor inwoners in armoede is het gratis. We laten ons inspireren door de Dordtpas.

De komende jaren bouwen we letterlijk door aan Huis73. De verbouwing van Huis73 aan de Hinthamerstraat wordt gerealiseerd. We zien Huis73 als onze meest laagdrempelige voorziening met bibliotheek, amateurkunst en als ontmoetingsplek. Verbouwing van dit historische pand biedt kansen voor de doorontwikkeling van dit binnenstadkwartier.

We willen dat cultuuronderwijs onderdeel wordt van de rijke schooldag. We introduceren daarnaast de ‘Bossche Vensters’: een programma waarmee ieder kind in het basis- en voortgezet onderwijs kennismaakt met de lokale geschiedenis, het verenigingsleven, cultuur en bovenal elkaar. We zoeken hiervoor de samenwerking met scholen en maatschappelijke partners. We vragen Huis73 om daar een sterke rol in te nemen in samenwerking met andere partners, zoals Stichting Leerorkest en Klas in Kunst, de musea en het Jheronimus Bosch Art Center (JBAC). Door kinderen in aanraking te laten komen met cultuur hopen we dat ze actief worden in de amateurkunst. Met Huis73 werken we aan het vernieuwen van aanbod van cultuureducatie voor kinderen.

We gaan een meerjarige campagne opzetten samen met de verenigingen, om mensen (met name kinderen) te motiveren om aan de slag te gaan met amateurkunst. We stimuleren deelname aan amateurkunst met de focus op jongeren via de amateurkunstenregeling. Met Huis73 organiseren we de dag van de Amateurkunsten zodat zij zich goed kunnen presenteren en aan ledenwerving kunnen doen

We geven een impuls aan muziekonderwijs nieuwe stijl en zetten daarvoor in op lobby richting het rijk. We werken in het verlengde aan een laagdrempelig aanbod van muziekles

We besteden aandacht aan ouderenparticipatie, onder meer door een integrale benadering en via de cultuurfondsen

We initiëren de invulling van de rol van de cultuurverkenners (inzet is 2 personen) in samenwerking met externe partijen. Daarbij is de inzet het zoeken en verbinden van makers die nu veelal de weg niet weten te vinden naar de juiste loketten. Dit om hen te helpen om op te starten en ook om verbindingen te leggen met andere culturele instellingen. Tegelijk ook een maatschappelijke insteek, waarbij het instrument van cultuur in bepaalde wijken kan bijdragen aan doelstellingen op sociaal vlak.

Middels het cultuurfonds Lokaal Effectief en de subsidieafspraken stimuleren we actieve cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur voor nieuw publiek

We brengen het gebruik van accommodaties (amateur)kunst in beeld om te komen tot een optimaal gebruik van accommodaties in de gemeente

We continueren de ondersteuning van de lokale omroep

We leveren input aan Den Bosch Partners waarin deze beter in staat is om ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft om publiekswerving te versterken

De Bossche Zomer zetten we voort. We koesteren de oorspronkelijke insteek van ‘vakantie in eigen gemeente’ voor onze inwoners. Laagdrempelig en toegankelijk. We zoeken daarnaast verbreding met amateurkunst, leefbaarheid in de wijken, sport en erfgoed

Na een succesvolle pilot continueren we het Bosch Amateur Cultuurhuis (BACH) en brengen we de huisvesting verder op orde

We zoeken ruimte en kansen om cultuur en evenementen dichter op de wijken en dorpen te brengen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57