Programma's

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

Onze sportieve infrastructuur is het geheel van (sport)accommodaties, de inrichting van de openbare ruimte en de organisaties in de gemeente die sport en beweegactiviteiten aanbieden. We willen dat deze sportieve infrastructuur voorziet in de sport en beweegbehoefte van onze inwoners.
Ook willen we dat accommodaties, de openbare ruime en de sportaanbieders, aan inwoners die niet of niet voldoende bewegen, een uitdaging bieden om dat wel te gaan doen. Daarnaast willen we de sportinfrastructuur verder verduurzamen in de brede zin van het woord.  

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage volwassenen dat de kwaliteit van sportvoorzieningen als (ruim) voldoende beoordeelt.

62%

63%

65%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt.

58%

60%

65%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-18 jarigen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt

69%

71%

75%

Bron: Onderzoek jongeren (GGD)

Wat gaan we er voor doen?

We renoveren op 2 complexen de kleedkamers en vervangen op 3 complexen de toplagen van kunstgrasvelden.

We gaan verder met de verduurzaming (met name energiebesparende maatregelen) van het Sportiom en combineren dat met het fasegewijs uitvoeren van het jaarlijks bouwkundig en installatietechnisch eigenaarsonderhoud

We evalueren de exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst Sportiom

We actualiseren en analyseren met meerjarig onderhoudsplan Sportiom tot en met 2038 om vast te stellen of het plan ook binnen de huidige financiële kaders kan worden uitgevoerd

We gaan verder met de verduurzaming van Zwembad Kwekkelstijn en doen dat in combinatie met het renoveren van de klimaat technische installaties

We nemen maatregelen bij zwembad Kwekkelstijn om nieuwe schade als gevolg van hevige regenval in de toekomst te voorkomen

We repareren de bodem van het wedstrijdbassin van zwembad Kwekkelstijn

We slopen de oude Sportzaal Rijnstraat en richten de vrijkomende ruimte in als groene openbare ruimte en speelplek

We stimuleren en zoeken naar mogelijkheden voor sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte

We willen sportparken meer openbaar toegankelijk en meer multifunctioneel maken en de kansen benutten om deze te integreren in de openbare ruimte.

We werken samen met Watersportvereniging Groote Wielen aan een plan voor een nieuwe accommodatie aan de Groote Wielenplas

We ondersteunen verenigingen om meer toekomstbestendig te worden

We zetten intensiever in op de contacten met commerciële en anders georganiseerde sport

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57