Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Erfgoed is op veel plaatsen in onze gemeente aanwezig: historische gebouwen en cultuurhistorie in de buitenruimte, het archeologisch bodemarchief en landschapselementen, maar ook in de vorm van archiefstukken en archeologische vondsten in onze depots. Dit erfgoed is kwetsbaar en we hebben als taak het te behouden voor toekomstige generaties. We zorgen daarom voor (wettelijke) bescherming en duurzaam behoud van waardevolle gebouwen en landschapselementen, zorgvuldig beheer van archeologische objecten en archieven in depots die voldoen aan de wettelijke eisen en het zoveel mogelijk digitaal beschikbaar stellen van zowel collecties als onderzoeksdata.

Wat gaan we er voor doen?

We realiseren een Erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis, waar medewerkers en vrijwilligers uit alle erfgoeddisciplines op één centrale en voor een breed publiek toegankelijke plek integraal samenwerken. Het Erfgoedcentrum wordt eind 2023 in gebruik genomen en biedt dan ruimte voor informatie, presentaties, exposities, onderzoek en inspiratie

We leggen de komende periode aan de raad een besluit over het realiseren van een nieuwe archiefbewaarplaats (het wettelijk verplichte depot voor archiefstukken) voor (beschikbaar stellen uitvoeringskrediet). Daarnaast ontwikkelen we het eveneens wettelijk verplichte e-depot verder door, door er meer archieven in op te nemen en het te voorzien van een publieksvriendelijke zoek- en raadpleegfunctionaliteit

We verbeteren de ontsluiting van de gemeentelijke collectie door het zelf uitvoeren en faciliteren van onderzoek. Daarnaast zorgen we voor documentatie en onderzoek van archeologische en bouwhistorische elementen die door bouwactiviteiten verloren dreigen te gaan. Onderzoeksresultaten worden ingezet ten behoeve van initiatiefnemers en de gemeentelijke organisatie (advisering en ontwikkeling)

We plaatsen beschermwaardige panden, complexen en terreinen op de gemeentelijke monumentenlijst. We betrekken verduurzaming bij de reguliere advisering en zetten in op het gebruik van erfgoed als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen

Via het Herbestemmingsteam Monumenten bieden we ondersteuning en inhoudelijk advies (maatwerk) aan initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten bij grotere leegkomende monumenten en ander erfgoed. Via een proactieve en integrale aanpak geven we sneller inzicht in het gehele herbestemmingstraject en bieden we een laagdrempelige ingang. Waar mogelijk zetten we subsidie in voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek

We subsidiëren in deze bestuursperiode de restauratie van 80 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden (gemiddeld 15-25 per jaar). Daarnaast leveren we een gemeentelijke bijdrage in de subsidiabele instandhoudings- en restauratiekosten van het iconische rijksmonument de Sint-Jan, in afstemming met provincie en rijk

We maken een inhaalslag met de materiële verzorging van de archieven, conform de aanbevelingen in het rapport Hoogduin (2020). We laten waar nodig de archeologische en bouwhistorische collectie restaureren en conserveren. We vergroten de toegankelijkheid van de collecties door digitalisering en door ontsluiting in collectiebeheersystemen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57