Programma's

Bereikbare stad

Wat willen we bereiken?

De Bereikbaarheidsstrategie heeft lijnen uitgezet om de bereikbaarheid van onze gemeente voor alle modaliteiten te garanderen. Dit is vertaald in maatregelen voor de infrastructuur gericht op doorstroming en veiligheid binnen de randvoorwaarde van leefbaarheid. Waar mogelijk worden deze maatregelen gekoppeld aan de onderhoudsprogrammering voor een kosteneffectieve inzet van middelen.

Een stad waarin we vlot, comfortabel, veilig en duurzaam van A naar B ons kunnen verplaatsen waarbij we voorzieningen bereikbaar houden voor iedereen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Aantallen fietsers

100

102

105

Bron: data iVRI's

Verkeersveiligheid: Onze ambitie is om het aantal verkeersongevallen op het gemeentelijke wegennet te reduceren. Dit drukken we uit in aantal verkeersongevallen/verkeersslachtoffers per 1000 inwoners (index).

5,1

5

4,8

Bron: ongevallencijfers

reistijden auto: d.m.v. floating car data geven we inzicht in de toe-of afname van reistijden op het wegennet, zowel per wegvak als in geheel (index).

100

100

100

Bron: FCD

Wat gaan we er voor doen?

Voorbereiding en realisatie verschillende snelfietsroutes

Uitwerken fietsmaatregelen vanuit onderzoek veilige fietsroutes van en naar de kernen

Kleinschalige verkeersmaatregelen in kernen en wijken

Monitoring verkeer, data op orde en doorontwikkeling iVRI's

Vervolg binnenstadsring

Uitwerkingsstudie Oostelijke Gemeentedelen en studie ROndweg DGW in relatie tot de Planuitwerking MIRT A2

Aanpak onveilige locaties op basis van risicoanalyse en herijking categoriseringsplan

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57