Programma's

Verstedelijking en wonen

Wat willen we bereiken?

In ‘s-Hertogenbosch ligt een forse bouw-, transformatie en herstructureringsopgave. Naast de grote vraag naar woningen en bedrijvigheid willen we ook andere opgaven oplossen m.b.t. klimaatadaptatie, energietransitie, slimme mobiliteit, biodiversiteit, gezondheid en circulaire economie. Duurzaam verstedelijken dus om de stad de stad te laten zijn en de dorpen de dorpen. De dorpen profiteren van de stedelijke voorzieningen en nieuwe woon- en werkmilieus en de stad profiteert van een rijk en ontspannen achterland.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Besluitvorming Regionale Verstedelijkingsstrategie

MIRT afspraak Stedelijk Brabant als start regionaal proces

MIRT-afspraak verstedelijkingsakkoord inclusief afspraken over (co)financiering vanuit rijksgelden (o.a. Mobiliteitsfonds/NOVEX)

Besluitvorming Stedelijke Ontwikkelstrategie en vertaling in Bossche Omgevingsvisie

Bron:

Verhogen percentage verdichting en vergroening in woon- en werkmilieus in binnenstedelijk gebied

Huidige gebiedsontwikkelingen

20% extra programma op het gebied van wonen en werken

Planvorming 2040 in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met extra programma

Bron:

Ingrepen in het mobiliteitssysteem voor versterking Hoogwaardig Openbaar vervoer

MIRT-afspraak Verkenning Knooppuntontwikkeling

Afspraken met Rijk en provincie over noodzakelijke ingrepen en investeringen

Start werkzaamheden

Bron: nvt

Wat gaan we er voor doen?

Coalitievorming met waterschappen en regio-gemeenten (o.a. Oss, Meierijstad, Maashorst, Vught en Waalwijk) t.b.v. verstedelijkingsafspraken:

  • Opstellen Stedelijke Ontwikkelstrategie voor korte en langere termijn;
  • Verdiepende studies naar woningbouw, mobiliteit en werklocaties en vertaling in gebiedsontwikkelingen;
  • Lobby en bestuurlijke en ambtelijke positionering in landelijke en provincie samenwerkingsverbanden in combinatie met concrete subsidie-aanvragen op rijks- of provinciale beschikbare gelden;
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57