Programma's

Verstedelijking en wonen

Wat willen we bereiken?

Om de woningbouw te versnellen maken we scherpe keuzes, met bijbehorende investeringen. We gaan daarbij voor tempo en impact. De woningmarkt is in crisis, dus dat gaan we ook op zo'n manier benaderen. Dat vraagt om ambitieuze, scherpe keuzes én om realisme. We weten dat we sterk afhankelijk zijn van de economische / marktomstandigheden en onze partners in de stad. Met die partners zoeken we dan ook de samenwerking op.

We zetten vol in op het realiseren van plannen. Samen met marktpartijen en woningcorporaties zorgen we voor voldoende harde plannen. Daarnaast houden we de potentiële woningbouwcapaciteit op peil. Zodat ook op (middel)lange termijn de woningbouw op peil blijft. Het streven is om altijd 130% plancapaciteit hebben, ten opzichte van het gewenste aantal te realiseren woningen.

We maken hiervoor een aantal richtinggevende keuzes. Zo kiezen we ervoor om de capaciteit van onze organisatie te focussen op grote plannen (met veel woningen). Bouwen in dorpen moet mogelijk zijn en faciliteren we. We zoeken samen met de corporaties naar extra mogelijkheden voor flexwoningen op de korte termijn.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Totaal potentiële woningbouwcapaciteit

13.400

14.000

14.000

Bron: Jaarlijks collegevoorstel potentiele woningbouwcapaciteit tbv Provincie Noord-Brabant

Waarvan harde plannen

4.800

5.200

5.500

Bron: Jaarlijks collegevoorstel potentiële woningbouwcapaciteit tbv Provincie Noord-Brabant

Wat gaan we er voor doen?

We vergroten de ambtelijke capaciteit, daarvoor is per jaar € 550.000 extra beschikbaar.

We starten met haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe potentiële woningbouwlocaties.

We richten de ambtelijke organisatie met name op grote plannen, met >100 woningen.

Bouwen in dorpen blijven we mogelijk maken

We zoeken samen met de corporaties naar extra mogelijkheden voor flexwoningen op de korte termijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57