Programma's

Verstedelijking en wonen

BV Paleiskwartier

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

€ 19.373.000

€ 24.353.000

€ 12.714.000

€ 13.472.000

€ 4.980.000

Risicomanagement:

Nieuwe deelplannen worden alleen verder in ontwikkeling gebracht, als er voldoende zekerheid is over de afzet van het programma, bijvoorbeeld door vooraf afspraken met beleggers over de afname van huurappartementen te maken en door vooraf huurcontracten met afnemers van kantoren en andere
commerciële ruimtes te sluiten.  Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit kan worden genomen door directie en Raad van Commissarissen. Vrijwel alle deelplannen die door de BV worden ontwikkeld zijn reeds afgerond of in aanbouw. In 2022 wordt de RO-procedure en de verkoop van het laatste deelplan opgestart. De uitwerking van het evenemententerrein wordt door de gemeente opgepakt. Hiervoor wordt in 2022 een aparte planologische procedure opgestart.
Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s zo veel mogelijk verkleind door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook het in verhuurde staat verkopen van appartementen aan een belegger is
in de huidige markt een reële optie.
In het directieverslag wordt sinds 2013 in een aparte paragraaf ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap. Gezien de voortgang van het plan is in 2022 besloten om € 12.000.000 uit te keren aan de aandeelhouders; hierdoor zal het eigen vermogen met dit bedrag dalen.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57