Programma's

Verstedelijking en wonen

Wat willen we bereiken?

De stip op de horizon is méér betaalbare woningen, kortere wachtlijsten, betere doorstroming, kortom meer inwoners die zich over een fijn thuis geen zorgen hoeven te maken. Daarom gaan we nadrukkelijk gemeentebreed en meerjarig sturen op de woningbouwmix. Dat doen we met het nodige realisme: we zijn hierin sterk afhankelijk zijn van de economische/ marktomstandigheden en onze partners in de stad. Met die partners zoeken we dan ook de samenwerking op.

We willen sturen op meer betaalbare woningen. Dat doen we in de zachte plannen. Voor deze plannen sturen we op de mix: 30% sociale huur, 10% betaalbare koop, 30% middenhuur en 30% dure huur en (middel)dure koop. Bij harde plannen, waar al afspraken zijn over woningbouw categorieën, sturen we op snelle realisatie. We gaan dan niet terug naar de tekentafel. Door bij te sturen op de zachte plannen, zal het totale programma (dat slechts traag bij te sturen is), groeien naar een groter aandeel betaalbare woningbouw.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

% sociale huur in plannen waar dit college afspraken over heeft gemaakt

nvt

30%

30%

Bron: Haalbaarheidsbrieven en overeenkomsten met marktpartijen en woningcorporaties.

% middenhuur en betaalbare koop in plannen waar dit college afspraken over heeft gemaakt

nvt

40%

40%

Bron: Haalbaarheidsbrieven en overeenkomsten met marktpartijen en woningcorporaties.

Wat gaan we er voor doen?

Het inzetten van het gemeentelijk instrumentarium om te sturen op een groter aandeel betaalbare woningen.

We sturen daarmee op het aandeel sociale huur, middenhuur en betaalbare koop in de (nu nog) zachte plannen. Dat doen we door het maken van afspraken over woningbouwprojecten met marktpartijen en woningbouwcorporaties.

Samenwerking met corporaties op sociale huur én middenhuur.

Uitwerking van het volkshuisvestingsfonds

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57