Programma's

Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners hebben een sterk sociaal netwerk waardoor zij het gevoel hebben mee te tellen en mee te kunnen doen in de samenleving.
  • Minder inwoners voelen zich eenzaam door de sluitende aanpak tegen eenzaamheid.
  • Mensen met dementie wonen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis met ondersteuning.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het aandeel inwoners dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt.

11%

lager

lager

Bron: GGD, ouderenmonitor, volwassenmonitor

Het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling 'ik heb het gevoel mee te tellen in de samenleving'

73% (18-64 jarigen) en 65% (65-plussers)

omhoog

omhoog

Bron: volwassenmonitor en ouderenmonitor (GGD) en enquête Sport en Welzijn (gemeente 's-Hertogenbosch)

Wat gaan we er voor doen?

We stellen een meerjarig programmaplan op voor een sterke sociale structuur. Onderdelen van het programma zijn:

  • Een sluitende aanpak tegen eenzaamheid waarbij we aansluiten bij life events van inwoners, grote gebeurtenissen in het leven van inwoners, waarbij de kans op eenzaamheid groot is;
  • Actieplan dementievriendelijke gemeente;
  • Het toekomstbestendig maken van het vrijwilligerswerk;
  • meer gelegenheid bieden voor laagdrempelige ontmoeting, ook in de openbare ruimte met sport en cultuur.

We versterken het bereik en het aanbod van mantelzorgondersteuning onder alle inwoners in nauwe samenwerking met onze partners. Om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan, realiseren we meer passend en vraaggericht aanbod voor respijtzorg.

Om te bevorderen dat iedereen mee kan doen en de bereikbaarheid van Nuland en Vinkel te verbeteren, investeren we in nieuwe voertuigen voor de Stichting Seniorenbus.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57