Programma's

Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning

GGD Hart voor Brabant

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 37,18 per inwoner

€ 7.800.000

€ 7.700.000

€ 31.100.000

€ 23.800.000

€ 240.000

Risicomanagement:

De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar begroting aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Vanaf 2021 is er een risicobedrag van € 1,5 miljoen (ondergrens) tot 5,3 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve gedekt zou moeten worden. Het gaat dan met name om:
informatiebeveiliging onvoldoende op orde (groot € PM)
Dit risico nam toe, doordat we steeds afhankelijker zijn van de IT-infrastructuur. GGD nam al veel beheersmaatregelen, stelden extra deskundigen aan en lieten extern een analyse uitvoeren. De risico’s in 2021 hadden geen financiële gevolgen.
risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (middelgroot € 0,8 miljoen)
Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is middelhoog, de druk op de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook. GGD mitigeert dit risico door actief accountmanagement richting haar klanten (gemeenten en derden).
Vraaguitval reizigersadvisering (middelgroot € 1,5 miljoen)
De vraag was in 2021 nog veel lager dan voor de coronacrisis. De GGD beperkte dit risico door medewerkers in te zetten in het programma Corona en waar mogelijk een flexibele schil. De vraaguitval werd vergoed door het ministerie van VWS.

Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (klein) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft.

De algemene reserve is in 2023 met € 2,4 miljoen groot genoeg voor het dekken van de risico’s. De (bestemming) reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Naar verwachting behoeft de gemeentelijke inwonersbijdrage 2023 niet aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57