Programma's

Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners kunnen zich zelfstandig redden en benutten hun zelfoplossend vermogen. Wanneer dat (tijdelijk) niet lukt, is er professionele hulp op maat
  • Inwoners met een hulpvraag worden zo snel als mogelijk geholpen, waarbij de wachttijden zo kort mogelijk zijn
  • Iedereen heeft een eigen (t)huis met zorg, ondersteuning en begeleiding

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het aandeel inwoners met een Wmo-voorziening per 1.000 inwoners

73

Vergelijkbaar met 100.000-300.000 gemeenten

Vergelijkbaar met 100.000-300.000 gemeenten

Bron: CBS

Het percentage inwoners met een Wmo-voorziening dat aangeeft: ‘Door de ondersteuning kan ik mezelf beter redden’

87%

>87%

>87%

Bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het aantal (dreigend) dakloze mensen

N.v.t.

Nulmeting in april 2023

40% lager dan de nulmeting in april 2023

Bron: Telmeting op basis van ETHOS light, Hogeschool Utrecht

Wat gaan we er voor doen?

We stellen een visie Wonen met zorg op waarbij we focussen op ouderen

De wachttijden in de zorg moeten korter, onder andere door eenvoudigere procedures

We pakken zorgcowboys aan via de Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) en onze toezichthouder

We realiseren oplossingen voor complexe problematiek bij inwoners in acute zorgnood e/o verward gedrag via het samenwerkingsnetwerk van Thuis in de Wijk

We vertalen de ambitie uit het Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen in een lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen

We gaan aan de slag met een nieuwe aanpak dakloosheid: Wonen eerst. De nieuwe aanpak betekent een versnelling van de regionale transformatie maatschappelijke opvang

We blijven inzetten op preventieve maatregelen ter voorkoming van overlast van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. We doen dit onder andere door de inzet van bemoeizorgers, straatcoaches en regisseurs zorg en veiligheid

We blijven inzetten op de realisatie van de Voorziening Langdurig Verblijf (VLV)

We gaan aan de slag met het onderdeel zorg en veiligheid uit het Uitvoeringsplan 2023 als uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57