Programma's

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Wat willen we bereiken?

 • Alle jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen.
 • Jongeren zijn mentaal weerbaar.
 • Opgaven die voortkomen uit het Onderwijshuisvestingsbeleid lossen we effectief en versneld op.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het percentage kinderen van 0-4 jaar met een indicatie dat deelneemt aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE-arrangementen)

-

>90%

>95%

Bron: Peutermonitor

Het percentage leerlingen dat voortijdig het onderwijs verlaat

1,8%

<1,7%

<1,5%

Bron: DUO

Het percentage jongeren dat onvoldoende mentaal welzijn ervaart

27%

25%

20%

Bron: GGD Corona Gezondheidsmonitor 2021 (gemeten volgens de MHI-5)

Wat gaan we er voor doen?

Voor de kinderen van 0-4 jaar:

 • We kopen peuterarrangementen in bij de kinderopvang, en wij zorgen voor indicatiestelling en toeleiding van kinderen naar deze arrangementen. Hiermee zetten we in op een goede start, zodat kinderen op positieve manier kunnen instromen in het basisonderwijs.   
 • We continueren de pilot peuterplusgroepen voor kinderen die baat hebben bij kleinere groepen. Hierdoor hebben we over twee jaar zodanig zicht op de resultaten dat we een besluit kunnen nemen over een mogelijke structurele inbedding ervan.

Voor de kinderen van 4-12 jaar:

 • We zetten de Actieagenda Gelijke Kansen in bij vier wijken: West, Noord, Zuidoost en Graafsepoort. Zo kunnen kinderen positieve ervaringen opdoen.
 • We voeren het project Rijke Schooldag uit. Het doel van het project is het creëren van een veilige, inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen, van opstaan tot slapengaan. Dat betekent een integraal en continu aanbod van voor- en buitenschoolse activiteiten, die toegankelijk én inspirerend zijn voor alle kinderen. We starten dit project in de wijk West.

Voor de jongeren van 12-18 jaar:

 • We zetten het Actieplan Gelijke Kansen in op een stedelijke aanpak, omdat de leefwereld van deze jongeren zich niet beperkt tot de wijk waarin ze wonen. Belangrijke projecten zijn Sterk VMBO, Spoor 10-14 en schooljongerenwerk.  
 • We ontwikkelen het Actieplan Mentaal Welzijn, waarmee we jongeren ondersteunen om hun mentale weerbaarheid te vergroten.

Voor jongeren van 18-27 jaar:

 • We voeren het Bossche Innovatie Akkoord uit, waarin we samenwerken met de onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo). Het doel ervan is om studenten te betrekken bij het oplossen van de maatschappelijke opgaven van de gemeente.

Voor leerlingen van primair en voortgezet onderwijs:

 • Op basis van door de raad vastgestelde kaders stellen we in afstemming met de onderwijspartners een Integraal Huisvestingsplan op. Daarnaast zorgen we voor een versnelde uitvoering van de opgaven
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57