Programma's

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Wat willen we bereiken?

  • Tijdiger ambulante jeugdhulp beschikbaar op voor jeugdige logische plekken. Als er jeugdhulp nodig is, streven naar betere samenwerking tussen de toegangsverleners.
  • Meer jeugdigen zo thuis mogelijk laten opgroeien.
  • Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het percentage ouders dat vindt dat de hulp aansluit bij de vraag

80%

80%

82%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp

Het percentage jeugdigen <18 jaar dat jeugdhulp krijgt

12%

12%

12%

Bron: CBS

Het aantal jeugdigen in verblijf

375

350

325

Bron: CBS

Wat gaan we er voor doen?

We blijven inzetten op een korte wachttijd bij de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp (< twee weken), zodat jongeren snel doorverwezen kunnen worden

We maken samenwerkingsafspraken tussen de toegangsverleners tot jeugdhulp (huisartsen, jeugdartsen en certificeerde instellingen), om beter gebruik te kunnen maken van elkaars netwerk en expertise

We bekijken, in samenwerking met het (speciaal) onderwijs, hoe we de hulp op school beter kunnen organiseren

We ontwikkelen alternatieven voor lichte jeugdhulp

We ontwikkelen, om kwetsbare jongeren beter voor te bereiden op een zelfstandig en zelfredzaam leven, een aanpak op uitstroom van 16+-ers in verblijf. Daarbij kijken we ook naar randvoorwaarden zoals school, werk, hulp, wonen en financiën

We voeren het plan van aanpak Verbetermaatregelen Jeugdbescherming uit, waarmee jeugdigen en ouders goede hulp krijgen zonder dat of terwijl er een Jeugdbeschermingsmaatregel ingezet wordt

We maken gebruik van data-analyses voor het gesprek met aanbieders over de effectiviteit van de geboden jeugdhulp

We richten regionaal een intersectoraal behandelteam op dat jongeren passende hulp kan bieden. Dit om te voorkomen dat jongeren met een meervoudige problematiek heen en weer worden geschoven tussen organisaties

We streven naar meer gezinsgericht verblijf als kinderen niet thuis kunnen opgroeien. Jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen opgroeien, melden we aan voor een passende plek bij het Regionaal Aanmeldteam Gezinshuizen. We ondersteunen pleegouders en gezinshuizen via de aanpak Wrap around care om uitval te voorkomen. Ook zetten we in op werving van meer pleegouders, en we breiden het aantal en de typen gezinshuizen uit

We stellen de (boven)regionale verbeteragenda voor de jeugdbeschermingsketen op en voeren deze uit

Inbreng leveren in de lobby richting Rijk over de doorontwikkeling van de jeugdhulp

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57