Programma's

Openbare ruimte, water en groen

Wat willen we bereiken?

We maken ‘s-Hertogenbosch beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering door in te zetten op een groene en klimaatbestendige inrichting van de gemeente.

Wat gaan we er voor doen?

Met de Aanpak hoogwater ’s-Hertogenbosch en omgeving werken we in regionaal verband aan waterveiligheid en de waterbergingsopgave. We kijken daarbij ook naar oplossingen bovenstrooms.

We actualiseren het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de visie Groen en Klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch en geven uitvoering daaraan. We hanteren we de verordening bomen, water en groen.

We brengen kansen en knelpunten in kaart. Dan doen we d.m.v. stresstesten en het opstellen van gebiedspaspoorten. .

We werken aan de grote groenstructuren en richten dit op kwaliteitsverbetering in wijken en buurten, parken, bedrijventerreinen en natuurgebieden.

In het Plan Water en Riolering (PWR 2023-2028) is het afkoppelen van hemelwater leidend. Hemelwater wordt, waar mogelijk, lokaal en in groenvoorzieningen geïnfiltreerd.   

Bij vitaliseringsprojecten pakken we kansen voor ontsteking en vergroening. Te denken valt aan het gebruik van grasbetontegels in plaats van asfalt of klinkers, aanplant van meer groen/bomen, het stimuleren van adoptiegroen, adoptie van boomspiegels

We continueren het ecologisch beheer en de uitvoering van het Oeverplan. het verwijderen van beschoeiing en het omvormen naar natuurlijkvriendelijke oevers die bijdragen aan biodiversiteit van flora en fauna.

We continueren de uitvoering van het bomenplan. Gelet op de eerdere successen van participatietrajecten in de Muntel en Zuid, kiezen we in samenspraak met bewonersorganisaties nu ook weer voor een buurt/wijk, waarbij bewoners kunnen aangeven waar zij extra bomen en groen wensen.

We blijven werken aan de bewustwording en de eigen bijdrage van bewoners in de vergroenings- en ‘ontstening’ ambitie. Bij vervanging en herinrichting van de openbare ruimte benutten we de kansen om bewoners mee te laten ‘ontstenen’ (faciliteren geveltuintjes, adoptie boomspiegels, gratis meenemen tegels, etc.). Ook zetten we in op (verdere) vergroening van schoolpleinen.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57