Programma's

Openbare ruimte, water en groen

Wat willen we bereiken?

We willen een openbare ruimte die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten voor iedereen. Een aantrekkelijke openbare ruimte waar de inwoners tevreden over zijn, die uitnodigt tot ontmoeting, spelen en bewegen,  en waar zij zich betrokken bij voelen. Dat wordt bij voorkeur zichtbaar in een actieve bijdrage van inwoners in het kader van een levendige en leefbare buurt.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Tevredenheid beheer en onderhoud openbare ruimte (% tevreden)

62%

65%

68%

Bron: KTO

Schaalscore KTO Onderhoud fysieke voorzieningen voor de jeugd

7,0

7,1

7,3

Bron: KTO

Wat gaan we er voor doen?

We nemen de rotondes, als visitekaartjes van de stad, weer in eigen beheer. Waar nodig renoveren we ze.

In het dagelijks beheer en onderhoud zorgen we voor de gewenste kwaliteit in de buitenruimte. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de inwoners en dagen we ze uit om mee te denken en mee te doen.

Bij vervangingen en herinrichting betrekken we de bewoners om ruimte te creëren voor ontmoeten, bewegen, sport en spel. Bij vervangingen en herinrichting verbeteren we de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor alle gebruikers. We stemmen plannen af met het Gehandicaptenplatform.

Uitbreiding van het areaal in de openbare ruimte vertalen we door naar beheer- en onderhoudsbudgetten zodat die in besluitvormingsprocedures worden geborgd

Bij renovatie in de openbare ruimte worden bestaande materialen die nog van voldoende kwaliteit zijn hergebruikt. Vervanging is geen automatisme

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57