Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Bosch Investeringsfonds B.V.

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 8 miljoen (lening)

-/- € 648.000

-/- € 1.119.000

€ 4.357.000

€ 4.374.000

-/- € 471.000

Risicomanagement:

Het Bosch Investering-Fonds (BIF) is eind 2016 door de BIM opgericht. De gemeente heeft hiervoor € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door uw raad opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het gaat hier om risicokapitaal dat geïnvesteerd wordt in jonge, (innovatieve) bedrijven. BIF B.V. vormt samen met een aantal private investeerders een beleggingsfonds. Een voornemen tot financiering, uitbreiding van financiering of desinvestering worden voorgelegd aan een investeringscommissie. In 2021 is één nieuwe participatie gedaan, waarmee het aantal participaties komt op 8. BIM legt in haar hoedanigheid van bestuurder van BIF B.V. verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur aan haar aandeelhouder(s) in de reguliere jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de N.V. BIM. Minimaal wordt hiertoe het door een accountant goedgekeurde, definitieve jaarverslag inclusief jaarrekening van BIF B.V. over het afgesloten boekjaar ter informatie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van N.V. BIM geplaatst. In december 2021 is besloten de termijn waarbinnen het BIF gebruik mag maken van trekkingsrechten te verlengen tot oktober 2024. Tevens is besloten, dat de BIF 15% van de aan BIF toevertrouwde middelen na oktober 2024 mag reserveren voor vervolginvesteringen in bestaande participaties. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de begroting omdat de bijdrage volledig is afgedekt. In december 2021 is uw raad via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57