Financiële begroting

Financiële positie

Meerjarig beeld 2024 - 2026

De uitkomst van de meerjarenraming geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

2024

2025

2026

Uitkomst meerjarenraming 2024-2026

 2.006

523

940

De meerjarenraming 2023-2025 sloot met een structurele taakstelling van € 7,4 miljoen. In de actualisatie 2022 is hier een verbetering in opgetreden met name door de verwerking van positieve effecten voor onze gemeente van de decembercirculaire van het Rijk en het nieuwe regeerakkoord. Geraamd tekort werd daardoor € 2,6 miljoen in 2025. Ten opzichte hiervan heeft zich in deze conceptbegroting 2023 voor 2025 een verbetering van ca. € 3,1 miljoen voorgedaan. Het tekort voor dat jaar wijzigt in een positief saldo van circa € 0,5 miljoen. Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door de positieve ontwikkeling van het accres en het structurele voordeel als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds van € 4,8 miljoen.

In 2026 is er sprake van een verdere voordelige ontwikkeling van ca. € 0,4 miljoen t.o.v. het positieve saldo van € 0,5 miljoen in 2025. Deze ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van de lasten tijdelijke huisvesting onderwijs. Wij gaan er hierbij wel vanuit, dat de opschalingskorting structureel van de baan is. Aan de andere kant houden we geen rekening met een verder voordeel vanuit de herverdeling van het Gemeentefonds. Als deze herverdeling na 2025 onverkort doorgezet wordt, levert dat op basis van de huidige ramingen onze gemeente een aanzienlijk voordeel op.

Zoals eerder al vermeld in de financiële hoofdlijnen, blijft er vooralsnog grote onzekerheid bestaan over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 (het ravijn van 2026).

De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 2024 tot en met 2026 zijn als volgt (bedragen x € 1 miljoen):

Lagere uitgaven/hogere inkomsten

Softwarepaketten Financiën, Belastingen en Facilitair

0,9 V

Leges publieke dienstverlening

0,6 V

Opbrengst OZB

0,7 V

Ingroeipad herverdeling AU

4,8 V

Bewindvoering eigen beheer

0,6 V

JADS

0,7 V

Tijdelijke huisvesting scholen

1,4 V

9,7 V

Hogere uitgaven/lagere inkomsten

Rendement Essent-gelden

2,1 N

Dividend Enexis

0,9 N

Nieuw beleid bestuursakkoord

1,8 N

Areaaluitbreiding

1,1 N

Kapitaallasten

1,9 N

Onderhoud Onderwijshuisvesting

0,3 N

Vervallen Lage inkomensvoordeel

0,3 N

Woningcorporatieleningen

0,4 N

8,8 N

Totaal

0,9 V

Nieuw beleid (conform bestuursakkoord)
Het gewenste nieuw beleid uit het bestuursakkoord 2022 past binnen het meerjarig beeld dat resulteert uit de conceptbegroting 2023. Zoals aangegeven in de financiële hoofdlijnen, is er aanvullend hierop financiële ruimte om incidenteel extra middelen te reserveren voor het Volkshuisvestingsfonds en de Startbuurt Warmtevisie alsmede in de jaren 2023 en 2024 extra te doteren aan het structuurfonds. Hiermee kunnen we deze bestuursperiode met slagkracht en ambitie werken aan de toekomst van onze gemeente.

Str ucture el evenwicht
Wanneer het meerjarensaldo wordt geschoond voor incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

2023

2024

2025

2026

Concept uitkomst meerjarenbegroting

0

2.006

523

940

Saldo incidentele baten en lasten

-2.625

-1.536

-2.432

-81

Uitkomst begroting excl. saldo incidentele baten en lasten

2.625

3.542

2.955

1.021

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de begroting structureel en reëel in evenwicht. Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de gelijknamige bijlage .

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57