Financiële begroting

Financiële positie

Structuurfonds

Het structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt.
Investeringen in het structuurfonds doorlopen drie fasen, te weten: de verkenningsfase, de planstudiefase en de uitvoeringsfase. Wanneer de raad of het college de ambitie heeft om een plan op te nemen in het structuurfonds, dan komt het in de verkenningsfase terecht. Voorstellen hiertoe worden gedaan bij de voorjaarsnota. Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel definitief besloten om het plan al dan niet op te nemen in de verkenningsfase. Daarna wordt u, bij het overgaan naar de planstudiefase, via een raadsbesluit om toestemming gevraagd om het plan verder uit te werken. Op dit moment kan ook een voorbereidingskrediet worden aangevraagd waarmee de wat, waar, wanneer en hoe vragen verder worden ingevuld. Aan het eind van de planstudiefase wordt een nieuw raadsbesluit voorgelegd. Indien de middelen beschikbaar zijn en er geen grote afwijkingen zijn, wordt meteen een definitief kredietvoorstel voorgelegd. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de eerdere gegevens of er zijn geen middelen beschikbaar, dan wordt ook een raadsvoorstel voorgelegd met de vraag of het plan nog prioriteit moet hebben, of dat er nog naar aanvullende middelen gezocht moet worden. In de uitvoeringsfase wordt het plan ten slotte gerealiseerd.

Onderstaande tabel bevat overeenkomstig het overzicht Structuurfonds uit het bestuursakkoord de projecten die nog niet in de Uitvoeringsfase zijn. Op basis van de inzichten van dit moment hebben we een inventarisatie gemaakt voor alle projecten waarvoor nog geen definitief uitvoeringskrediet is aangevraagd. Dit betekent dat de projecten ‘doortrekken Vogelstraat’ en Transferium stad (Pettelaar) van het Structuurfonds worden afgevoerd. Tegelijkertijd met deze begroting leggen wij uw raad een voorstel voor om het project ‘Design Museum’ op te nemen in de verkenningsfase van het Structuurfonds. Voor het project ‘Compensatie bezoekersparkeren Tolbrug’ leggen wij u in een latere fase een vergelijkbaar voorstel voor. Voorzichtigheidshalve houden we in het overzicht een stelpost bouwkosten aan vanwege de huidige marktontwikkelingen.

Vooruitlopend op het aanvragen van uitvoeringskredieten zullen overigens bij de meeste van deze projecten nog één of meerdere voorbereidingskredieten worden aangevraagd. Bij onderstaand overzicht hoort nadrukkelijk de kanttekening dat een veelheid aan factoren uiteindelijk zal bepalen wanneer de benodigde gelden daadwerkelijk bij de raad kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zal de gemeente bij enkele projecten al in een eerdere fase cofinanciering moeten toezeggen, om financiële bijdragen van medefinanciers los te krijgen.

Conform ons voornemen uit het bestuursakkoord is in de conceptbegroting 2023 rekening gehouden met een structurele extra dotatie aan het Structuurfonds van jaarlijks € 1,5 miljoen. Deze gaat deels vanaf 2023 en volledig vanaf 2024 in.

Structuurfonds

Bedrag

Toelichting

Huis73

3.700

Gedekt

Tweede fase GZG

6.800

Gedekt

OV Knoopunt Station

20.000

12 mln. gedekt

Verkabeling Hoogspanningslijnen

7.200

Uitvoering herinrichting Binnenstadsring

14.300

Bereikbaarheid Oostelijke gemeentedelen

12.500

Doortrekken Vogelstraat

0

Transferium stad (Pettelaar)

0

Bossche Stadsdelta

9.800

Extra claim Huis73

24.700

Design Museum

30.000

Nog niet formeel opgevoerd op het Structuurfonds

Stelpost bouwkosten

10.000

Compensatie bezoekersparkeren Tolbrug

25.000

Nog niet formeel opgevoerd op het Structuurfonds

Totaal

164.000

Gedekt bedrag

-22.500

Te verwachten dekking (grondbedrijf/verbonden partijen)

-77.000

Aanvullend dekking vanuit extra dotatie bestuursakkoord 2022

-46.000

Ongedekt

18.500

Het statusoverzicht van het structuurfonds kunt u hier vinden.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57