Financiële begroting

Financiële positie

EMU-saldo en balans

Het doel van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) is het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Omdat decentrale overheden een onlosmakelijk onderdeel van de overheidsfinanciën vormen, is er voor gekozen om in de Wet HOF ook regels op te nemen over de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Deze bijdrage is vertaald als een referentiewaarde voor de hoogte van het EMU-saldo van onze gemeente. Gezamenlijk geldt voor de gemeenten voor de jaren 2019 tot en met 2022 een ruimte van 0,27% van het BBP. De individuele referentiewaarde voor gemeentes worden gepubliceerd in de septembercirculaire. Voor 2022 bedraagt onze gemeentelijke referentiewaarde € 30,2 miljoen. De referentiewaarde voor 2023 is nog niet beschikbaar, maar zal in lijn met dit bedrag liggen.

Voor de periode van de meerjarenraming is het verwachte EMU-saldo (bedragen x € 1 miljoen):

2023

28,8 N

2024

18,4 V

2025

7,7 V

2026

2,7 N

De Europese begrotingsnormen zijn door de Europese Commissie tijdelijk buiten werking gesteld gelet op de coronapandemie. Dat betekent dat overschrijdingen van het EMU saldo geen consequenties hebben. De Europese Commissie wil de EU-begrotingsregels vanwege de onzekere economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog een jaar langer opschorten, tot eind 2023.
De belangrijkste verklaring voor het negatieve EMU saldo in 2023 is het investeringsprogramma van onze gemeente, waarin de vernieuwbouw van het Theater is meegenomen. Voor de wijze van berekening van het EMU-saldo wordt verwezen naar de gelijknamige bijlage bij deze begroting.

Balans
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden op de balansdatum. Voor de periode van de meerjarenraming is de geprognosticeerde balans opgenomen in de gelijknamige bijlage bij deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57