Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Energie, duurzaamheid en milieu

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid, bijdrage bij toetreding € 30.000, jaarlijkse bijdrage € 40.000

€ 1.454.700

€ 1.700.200

€ 37.439.400

€ 35.427.000

€ 245.500

Risicomanagement:

In 2021 is Cyclus NV als 14e lid toegetreden tot Midwaste.
De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is begin 2009 opgericht en heeft als belangrijkste doel het voor haar leden bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten v.w.b. het inzamelen en verwerken van afval. De coöperatieve vereniging is de juiste entiteit welke past bij de gestelde doelen van de (toekomstige) leden en de toekomstige ontwikkelingen. De coöperatieve vereniging is een rechtspersoon en dus aansprakelijk voor haar doen en laten. De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is een CV met een uitgesloten aansprakelijkheid. Het lidmaatschap van de gemeente ’s-Hertogenbosch van de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. betekent dat de gemeente niet aansprakelijk is voor nadelige gevolgen van overeenkomsten die de coöperatie sluit met andere partijen (andere leden en derden). Binnen de coöperatie zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor die zaken waarvoor wij zelf een overeenkomst hebben gesloten met de coöperatie.
De portefeuillehouder Afvalstoffendienst heeft zitting in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Midwaste. De ALV benoemt de leden van de Raad van Toezicht (RvT). De ALV en RvT zijn nauw betrokken bij en verantwoordelijk voor de bestuurlijke governance. Dit omvat het proces van jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57