Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 563 (0,20% aandelenkapitaal)

€ 674 miljoen

€ 685 miljoen

€ 523 miljoen

€ 534 miljoen

€ 10 miljoen

Risicomanagement:

Risicobeheersing is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en richt zich met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming: van strategische en operationele risico`s tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onderdeel van dit risicobeleid is een zorgvuldige afweging welke risico`s Brabant Water loopt, welke beheersmaatregelen ingezet worden en hoe Brabant Water controle houden op de effectiviteit en de naleving van de regels. Belangrijke uitgangspunten zijn veiligheid, financiën en reputatie. In haar jaarverslag beschrijft en
rapporteert Brabant Water over haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via jaarverslag.brabantwater.nl .

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57