Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Werk en inkomen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 1.807.000

€ 1.280.000

€ 4.008.000

€ 3.429.000

€ 146.000

Risicomanagement:

De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte activiteiten en eventuele schulden. In de governance-structuur is geborgd dat fiscale, financiële en juridische risico’s permanent worden gemonitord en dat over risico’s en genomen maatregelen periodiek verantwoording wordt afgelegd aan de leden. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast vanuit de 3 oorspronkelijk oprichtende Sociale Werkbedrijven een specifieke toezichthoudende en adviserende rol.
Het door inhouding van voordelige resultaten opgebouwde weerstandvermogen stelt de organisatie in staat om onverwijld optredende financiële problemen zelf op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57