Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Energie, duurzaamheid en milieu

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 89,54 gemiddelde kostprijs per uur (o.b.v. herziene begroting 2018)

€ 9.844.000

€ 10.127.000

€ 8.628.000

€ 11.379.000

€ 1.569.000

Risicomanagement:

In de begroting van de ODBN is een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. De ODBN streeft ernaar om de onderkende risico’s zoveel mogelijk te ondervangen door het treffen van beheersmaatregelen, het afsluiten van verzekeringen en/of buffers te vormen voor niet voorzienbare financiële tegenvallers. Ze hebben de risico’s in beeld gebracht en de “waarde” die aan deze risico’s is verbonden, vastgesteld. Daarmee zijn deze risico’s ook vanuit financieel oogpunt voldoende afgedekt. Belangrijkste risico’s die de ODBN onderkent zijn externe ontwikkelingen als gevolg van bijvoorbeeld landelijke politieke besluitvorming, het niet realiseren van opdrachtvolume en onvoorziene prijsstijgingen. Ook is de invoering van de Omgevingswet als risico benoemd. Verder speelt de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk is om vrijvallende functies adequaat in te vullen. Daarom is ook de mogelijke onevenredige stijgende inhuur van de tarieven als risico aangemerkt.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57