Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Verstedelijking en wonen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 23.143 (aandelenkapitaal, waarvan € 7.714 in bezit BIM)

€ 11.745.400

€ 13.245.500

€ 466.100

€ 1.867.400

€ 1.500.000

Risicomanagement:

De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh. Het kasteel Heesterburgh omvat 49 woningen en 24 appartementen en is inmiddels opgeleverd. Het kasteel Oeverhuyze is ontwikkeld en omvat 57 woningen en 14 appartementen. De verkoop is voorjaar 2021 gestart en voorspoedig verlopen. De bouw is gestart en de eerste opleveringen worden begin 2023 verwacht. Einde 2020 is overeenstemming bereikt over de verkoop van de golfbaan.
De marktrisico’s voor de B.V. zijn in deze fase beperkt en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke eigen vermogen van de B.V.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57