Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Ruimte voor economie en voorzieningen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 3.557.183 (aandelenkapitaal), € 20,2 miljoen (leningen gemeente)

€ 24.930.000

€ 27.020.000

€ 36.905.000

€ 36.753.000

€ 2.089.000

Risicomanagement:

In het jaarverslag van de BIM wordt ingegaan op het risicomanagement. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een steeds belangrijker onderdeel van de besturing van de BIM. Jaarlijks wordt met de accountant gesproken over de interne risicobeheersingssystemen. De afgelopen paar jaar zijn stappen gezet om het risicomanagement verder te verankeren in de organisatie. Een belangrijk financieel risico bij de BIM ligt in de waardeontwikkeling van het onroerend goed. De bedrijfspanden in verhuurexploitatie zijn onroerende zaken die aangehouden worden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren. Ten behoeve van de jaarrekening wordt jaarlijks het vastgoed in eigendom van de BIM door een onafhankelijk extern taxateur getaxeerd. De algemene ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsmatig vastgoed, alsmede de specifieke situatie per object, met name de bezettingsgraad, de lengte van de huurcontracten en de kwaliteit van de huurders worden daarbij kritisch tegen het licht gehouden. De externe accountant van de BIM heeft de afgelopen paar jaar steeds vastgesteld dat de externe taxaties goed bruikbaar zijn voor de onderbouwing van de actuele waardes van de panden.
De financieringsrisico’s zijn sinds alle leningen van de BIM zijn ondergebracht bij de grootaandeelhouder de gemeente ’s-Hertogenbosch relatief beperkt. In 2022 is de leningenportefeuille door gemeente en BIM geherstructureerd. Vanaf dat jaar lost de BIM weer regulier af. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de BIM de in een jaar afgeloste bedragen opnieuw bij de gemeente kan lenen tegen de rente die de gemeente zelf gemiddeld betaalt op vreemd vermogen (met een beperkte beheersopslag). Daarnaast hebben gemeente en BIM een afsprakenkader opgesteld voor toekomstige aanvullende financieringsverzoeken. Zie hiervoor Raadsvoorstel “Financiering BIM” (registratienummer 11817562). Wat het operationeel risico betreft is het van belang dat de BIM in control is in haar operatie. Met name op het gebied van rapportages zijn sinds 2015 acties ingezet die er nog meer toe dienen te leiden dat informatie betrouwbaar en snel toegankelijk is, zodat waar wenselijk tijdig kan worden bijgestuurd.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57