Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Verstedelijking en wonen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 18.000 (aandelenkapitaal, waarvan € 6.000 in het bezit van de gemeente ’s-Hertogenbosch)

-/- € 6.900

-/- € 11.100

€ 144.500

€ 145.000

-/- € 4.200

Risicomanagement:

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op boekjaar 2020 .

In het jaarverslag van Willemspoort B.V. wordt niet ingegaan op het risicomanagement, omdat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling tot het opstellen van een bestuursverslag. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een belangrijk onderdeel van de besturing van Willemspoort.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57